1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen met de daarbij genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

1.1 Mamapraatjes: de rechtspersoon geregistreerd onder KvK-nummer: 70732957.

1.2 Deelnemer: iedere natuurlijke (rechts)persoon die deelneemt aan een dienst van Mamapraatjes of een factuur van Mamapraatjes ontvangt.

1.3 Dienst: elke dienst die door Mamapraatjes wordt geleverd ten behoeve van een deelnemer. Dit is in dit geval een OpvoedParty.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mamapraatjes en deelnemer met betrekking tot de levering van diensten. Het betreft een overeenkomst van een dienst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst en wijziging overeenkomst/voorwaarden

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Van aanvaarding van een dienst is sprake, indien er achtereenvolgens een betaling voor de te verlenen dienst is ontvangen door Mamapraatjes.

2.2 Opdrachtnemer is gerechtigd te verifiëren of de relevante gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt correct zijn. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd een aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst af te wijzen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect uit de afwijzing voortvloeit.

2.3  Indien en voor zover het noodzakelijk blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst de te verrichten werkzaamheden dienen te worden gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2.4 Indien wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft en/of de in eerst instantie overeengekomen termijn hierdoor is gewijzigd, zal Mamapraatjes de deelnemer tevoren inlichten.

2.5 Wijziging van deze voorwaarden is voor de Mamapraatjes bindend, zodra deze schriftelijk aan de deelnemer is meegedeeld.

 

3. Uitvoering van de dienst

3.1 Mamapraatjes zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uit te voeren. Mamapraatjes kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.2 Mamapraatjes bepaalt hoe de dienst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

 

4. Termijn

4.1 De termijn waarbinnen Mamapraatjes nastreeft de dienst te verlenen, is géén fatale termijn. De overeenkomst van de dienst kan, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

 

5. Betaling

5.1 De prijsopgave van de dienst(en) van Mama Praatjes zijn inclusief BTW.

5.2 Alle betalingen dienen vooraf op de door ‘Mama Praatjes’ aangewezen bankrekening te worden voldaan.

5.3 De deelnemer ontvangt de factuur per email.

 

6. Annulering en beëindiging van de dienst

6.1 Indien tussen partijen een overeenkomst van de dienst is gesloten, is annulering daarvan niet meer mogelijk. Mamapraatjes zal 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen, indien de deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren.

 

7. Geheimhouding

7.1 Mamapraatjes is verplicht de aan haar verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de dienst zijn betrokken.

7.2 Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De adresgegeven zullen uitsluitend gebruikt worden voor de facturering volgens de richtlijnen van de Belastingdienst

 

8. Algemeen

8.1 Mamapraatjes mag de algemene voorwaarden op elk moment veranderen.

8.2 Mamapraatjes mag op elk moment besluiten om tarief van haar diensten te veranderen. De volgende keer dat u betaalt voor de diensten van Mamapraatjes geldt het nieuwe tarief.